Allison-tietosivut

Sivustolle on koottu nuoria varten tietoa:
- asumisesta
- asevelvollisuudesta
- opiskelusta ja työstä
- raha-asioista sekä
- terveydestä ja ihmissuhteista.

Pipsa ja Minnaasuminen

Asumiseen liittyvää sanastoa

A-G
H-N
O-U
V-Y  

alivuokralainen:
Vuokralainen, joka on vuokrannut osan huoneistosta, jossa vuokranantaja itsekin asuu.

arava-asunto:
Valtion osalainoittama asunto.

aravalaina:
Valtion myöntämä asuntolaina, jota voidaan anoa kunnalta myös oman talon rakentamista varten (sana arava tulee vuonna 1966 lakkautetusta Asuntojen Rahoitusvaltuuskunnasta).

asumislisä:
Yksin asuvien opiskelijoiden asumistuki.

asumisoikeus:
Asumisen uusi hallintamuoto (ks. hallintamuoto)

asumisoikeusasunto:
Asunto, jota hallitaan asumisoikeussopimuksen perusteella.

asumisoikeussopimus:
Paperi, jonka perusteella asumisoikeusasuntoa hallitaan. Tarvittava omarahoitusosuus 10-15 prosenttia asunnon alkuperäisestä hankintahinnasta.

asumistuki:
Valtion maksama ja KELAn myöntämä tukimääräraha, jota anotaan KELAlta asumiskustannusten kattamiseen.

asuntorahasto:
Ympäristöministeriön alainen valtion keskusvirasto.

asuntoneuvosto:
Ympäristöministeriön alainen parlamentaarinen luottamustoiminen neuvosto, jonka tehtävänä on seurata asuntotuotannon ja -politiikan edistymistä maassamme.

asunto-ohjelma:
Kunnan laatima ja hyväksymä kunnan asunto-olojen kehittämistä koskeva ohjelma - liittyy osana kuntasuunnitelmaan.

asunto-osakeyhtiö:
Yhtiö, jonka osakkeet antavat oikeuden hallita määrättyjä huoneistoja talossa. Yleisesti käytetään sanaa asuntoyhtiö.

asuntosäästöpalkkio:
Valtion nuorille asuntosäästäjille maksama korkolisä säästötilille kertyneelle säästösummalle pankin koron lisäksi.

bruttoansio:
Työstä maksettava palkka tai muu palkkio, josta ei ole vielä vähennetty veroja.

ennakkovuokra:
Etukäteen maksettua vuokraa, jota vastaan saa huoneiston vuokraoikeutta.

eduskunta:
Säätää kaikki lait Suomessa, myös asumista koskevat.

hallintamuoto:
Se tapa, jolla asuntoa hallitaan. Yleensä vuokraaminen, omistaminen tai asumisoikeussopimus. Muita asunnon hallintamuotoja ovat mm. valtaaminen (so. ei sopimusta) tai syytinki (= asuu asunnossa sukulaissuhteeseen perustuen, ei sopimusta).

Hitas:
Helsingin kaupungin omistamalle maalle tuotettavien asuntojen hinta- ja laatusääntelyjärjestelmä.

kalenterikuukausi:
Aika kuukauden ensimmäisestä päivästä kuukauden viimeiseen päivään.

kiinteistöyhtiö:
Yhtiö, joka on perustettu vuokra-asuntoina tai liiketiloina käytettävän talon hallintoa varten.

korkotuki:
Valtion nuorille asunnonostajille maksama tuki pankkilainan koron alentamiseksi.

korkotukilaina:
Luottolaitoksen lainansaajalle myöntämä laina, jolle valtio maksaa korkotukea.

kunta:
Laatii lain mukaan asuntotuotanto-ohjelman ja vastaa alueellaan asuvien kansalaisten peruspalveluista.

leimavero:
Asuntokaupan yhteydessä valtiolle maksettava vero.

luotonvarausprovisio:
Pankkien asuntolainasta (myös muista lainoista) perimä maksu.

nettoansio:
Palkka tai palkkio, josta on vähennetty verot.

omarahoitusosuus:
Asunnon rahoituksessa osuus, joka asunnon ostajan tulee itse säästää tai hankkia pankin, valtion, kuntien tai muiden rahoituslaitosten myöntämän rahoituksen lisäksi.

opintotuki:
Tukimääräraha, joka myönnetään opiskelumenojen kattamiseen; sisältää myös asumistuen. Opintotuki anotaan opintotukiviranomaisilta.

opiskelija-asuntoyhteisö:
Säätiö tai yhtiö, joka tuottaa, hallitsee ja välittää opiskelija-asuntoja.

pitkäaikainen vuokra-asuntokorkotuki:
Luottolaitoksen myöntämä laina, jolle valtio maksaa korkotukea enintään 18 vuotta. Lainalla rahoitettuihin taloihin sovelletaan pääsääntöisesti samoja säännöksiä kuin valtion lainoittamiin vuokra-asuntoihin.

rakennuttaja:
Henkilö, yritys tai yhteisö, joka hankkii asunnon rahoituksen tonttimaan ja rakentajan ja joka vastaa asunnon valmistumisesta ja hallinnasta.

rakentaja:
Henkilö, yritys tai yhteisö joka rakentaa asunnon.

ruokakunta:
Perhe tai henkilöt, joilla on yhteinen ruokatalous. Myös yksi ihminen voi muodostaa ruokakunnan.

takuuvuokra:
On itse asiassa vakuus ja suuruudeltaan 1-3 kuukauden vuokraa vastaava summa, joka on vuokranantajalla takuuna mm. huoneiston kunnosta. Yleisenä käytäntönä on ollut pankkitalletus, jonka vuokralainen tekee vuokrasuhteen alkaessa ja johon vuokranantajalla on käyttöoikeus. Takuuvuokran, kuten muunkin vakuuden saa takaisin vuokrasuhteen päättyessä.

valtionneuvosto:
Maan hallitus, jonka tehtävänä on toimeenpanna eduskunnan päätökset sekä valmistella lakiesitykset eduskunnalle.

vapaarahoitteinen asunto:
Asunto, jonka rahoittamiseen ei ole saatu valtion tai kunnan rahaa. Käytetään usein nimitystä kovan rahan asunto.

vuokraennakko:
Vuokrasopimusta tehtäessä vuokranantaja saa erityisestä syystä vaatia vuokran suoritettavaksi ennakolta. Ehto, jonka mukaan vuokralaisen on suoritettava vuokraennakkoa vuokrasuhteen kestäessä, on mitätön. Vuokraennakkoa voidaan vaatia vain yhdeltä kuukaudelta.

vuokrasopimus:
Tehdään kahtena kappaleena viralliselle vuokrasopimuslomakkeelle joita saa paperikaupoista. Täytetään huolellisesti!

yhtiövastike:
Kiinteistön hoitamisesta aiheutuvat kulut. Vahvistetaan yhtiökokouksessa.Jaetaan yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla osakkeenomistajien maksettavaksi.

yleishyödyllinen vuokra-asuntotuottaja:
Yhteisö, joka rakentaa ja hallitsee vuokra-asuntoja ilman voiton tavoittelua. Nimetään valtioneuvoston päätöksellä.

ympäristöministeriö:
Valmistelee valtakunnallisen asunto-olojen kehittämisohjelman ja seuraa asuntopolitiikan kehittymistä maassamme.


Nuoriso.fi Nuorten tieto- ja neuvontapisteet  

Nuortenelämä.fi   

Ei vihapuheelle Ota suunta!

  Harmaa talous - musta tulevaisuus